Spiritual blessing - Who from, who to, who through?

Ephesians

Alun Ebenezer
May 1, 2016

Ephesians 1

Load audio only

Ephesians; Spiritual blessing - Who from, who to, who through? - Ephesians 1